ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์


ฝ่ายอำนวยการ

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์