วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้าวิทยาศาสตร์

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์  

เบอร์โทรติดต่อ 054-019664 ต่อ 4142

หัวหน้าเทคโนโลยี

นางมณีรัตน์ ภิญโญ

เบอร์โทรติดต่อ 054-019664 ต่อ 5151