งานวิจัยและโครงงาน

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ SMART TEACHER ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ SMART TEACHER ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ     การจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การทบทวนและสังเคราะห์ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสถานศึกษา“L.K.S. SMART” จากพัฒนาการแต่ละปีการศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและติดตามการใช้นวัตกรรม โดยคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในช่วงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

การพัฒนาวิชาชีพครู การทบทวนและสังเคราะห์ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสถานศึกษา“L.K.S. SMART” จากพัฒนาการแต่ละปีการศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและติดตามการใช้นวัตกรรม โดยคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในช่วงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 นวัตกรรม-SMART-ลำปางกัลยาณี-ปี-2564-1