ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร


ฝ่ายอำนวยการ

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร

กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร

054-019664 ต่อ 1166

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร
2. จัดระบบสายงานและจัดบุคลากรกลุ่มงาน
3. กำหนดแนวปฏิบัติด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของโรงเรียน
4. ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน งานวางแผนอัตรากกำลัง งานวินัยและนิติการ
5. งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และลูกจ้างชั่วคราว

งานพัฒนาวิชาชีพ

นางอำไพ พิชิตสันต์ หัวหน้างาน
นางศิริกานดา กันธิดา กรรมการ
นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัด กรรมการ
นางสาวณัฐภรณ์ ใจวงศ์ กรรมการ
นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ กรรมการ
นายพงษ์เกษม เตชะสาย กรรมการ
นางกัญญารัตน์ มูลวิชา กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือบุคลากรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยฐานะสูงขึ้น
2. วางแผน สำรวจข้อมูลและดำเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีการศึกษา(วฐ.2)
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือครูในการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook)
4. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการประเมินกับผู้รับการประเมินในการด าเนินงานให้
การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย