ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา


ฝ่ายอำนวยการ

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

054-019664 ต่อ 4141

นางนงนุช    แสนเงิน

หัวหน้ากลุ่มงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานและกำกับดูแลงานดังต่อไปนี้

         1.1  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

         1.2  งานติดตามและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

         1.3  งานจัดการทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

         1.4  งานรับการประเมินภายนอก

  1. งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

  2. เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางนงนุช             แสนเงิน                                                    หัวหน้างาน

นายทศวัฒน์         หอมแก่นจันทร์                                            รองหัวหน้างาน

นางพิมพ์ทอง        มหาแก้ว          นางพรนภัส           เอื้อแท้         กรรมการ

นางลลิตา            ประชุมฉลาด     นางมยุรี              ท้าวศรีชัย     กรรมการ

นายศราวุฒิ          สุภายอง          นายฐิติพงศ์          มิ่งเชื้อ         กรรมการ

นายปฐวี              มณีวงศ์           นายจีรศักดิ์          ถาน้อย        กรรมการ

นางสาวนันทนาพร   วงศ์ยศ            นางสาวกนกพร      นิลแพทย์      กรรมการ

นางนพพร            ปรียานนท์        นางอัญญ์ชลีย์       สิทธิ            กรรมการ

นางจงกลณี          ภักดีเจริญ        นายธีรวัฒน์          กันทะ          กรรมการ

นายจิตตวัฒน์        เมืองมาหล้า      นางสาวสุภานัน      ปัญญาใหญ่   กรรมการ

นางนาริฐา            อินถานะ          นางสาวพัชรกรณ์    ชัยชนะ        กรรมการ

นายชลธิช            ณ ลำปาง         นางสาววริศรา       กุณาบุตร      กรรมการ

นายสมโภชน์         ฟูใจ                นางสาวภัทรวรรณ   ตรียสรศัย     กรรมการ

นางปารมี             สุปินะ             ผู้แทนฝ่ายอำนวยการ

นายหรินทร์           คะระวาด         ผู้แทนฝ่ายกิจการนักเรียน

นายชลอ              ประชุมฉลาด     ผู้แทนฝ่ายบริหารทั่วไป

นางจันทรัตน์         ดวงฟู              ผู้แทนฝ่ายวิชาการ

นางจิรารัตน์          วงศ์วิไล           กรรมการและเลขานุการ

นางสาวแววใจ       แหนมเชย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางจิรารัตน์          วงศ์วิไล                                                        หัวหน้างาน
นางนงนุช             แสนเงิน                                                       รองหัวหน้า
นางสาวสุภานัน      ปัญญาใหญ่                                                   รองหัวหน้า
นางพิมพ์ทอง        มหาแก้ว          นางพรนภัส           เอื้อแท้            กรรมการ
นายทศวัฒน์         หอมแก่นจันทร์   นางลลิตา            ประชุมฉลาด     กรรมการ
นายฐิติพงศ์          มิ่งเชื้อ            นางมณีรัตน์          ภิญโญ             กรรมการ
นางสาวศิริลักษณ์   ใจขาว             นายยุทธนา           เถียรประภากุล   กรรมการ
นางศรีนวย           สำอางค์ศรี       นายปฐวี              มณีวงศ์           กรรมการ
นางระวิวรรณ         ภักดี               นายธีรพันธ์           ปิงแก้ว            กรรมการ
นางมยุรี              ท้าวศรีชัย         นางนพพร            ปรียานนท์        กรรมการ
นางปัทมาพร         อินดาวงศ์         นางสาวอรวรรณ     กันธิมา            กรรมการ
ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
นายชลธิช            ณ ลำปาง                                        กรรมการและเลขานุการ
นางสาววริศรา       กุณาบุตร                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางนงนุช                    แสนเงิน                   หัวหน้างาน
นายทศวัฒน์                 หอมแก่นจันทร์           รองหัวหน้า
นายสมโภชน์                ฟูใจ                        กรรมการ
นางนาริฐา                   อินถานะ                   กรรมการ
นางสาวสุภานัน             ปัญญาใหญ่               กรรมการ
นางสาวมัลลิกา             อิ่มลาภ                    กรรมการ
นางสาววริศรา              กุณาบุตร                  กรรมการ
นายชลธิช                   ณ ลำปาง                 กรรมการ
นางจิรารัตน์                 วงศ์วิไล                    กรรมการ
นายพิสิฐ                     คำภิโร                     กรรมการ
นางสาวเปรมจิตร           เกลียวฝั้น                 กรรมการและเลขานุการ
นางสาวแววใจ               แหนมเชย                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ