ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานแผนงานโรงเรียน


ฝ่ายอำนวยการ

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

กลุ่มงานแผนงาน

กลุ่มงานแผนงาน

054-019664 ต่อ 4141

 1. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ทางการศึกษา
 3. จัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา โดยประสานงานกลุ่มบริหารต่าง ๆ ดำเนินการทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ทางการศึกษา
 4. จัดทำแผนพัฒนาระยะ 4 ปี (2565 – 2568)
 5. นำเสนอแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
 6. จัดทำแผนปฏิบัติงานระยะ 1 ปี
 7. วิเคราะห์ความเหมาะสม การเสนอของบประมาณ โดยประสานงานกับกลุ่มบริหารต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ จัดทำกรอบประมาณการรายจ่าย
 8. จัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษาตามมติที่ประชุม โดยตรวจสอบวงเงินงบประมาณ วิเคราะห์ภารกิจงาน นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ แจ้งจัดสรรวงเงินให้กลุ่มบริหาร สาระการเรียนรู้ฯ และงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีตามปีการศึกษา
 10. ติดตามการใช้เงินตามประเภทของเงินงบประมาณ วิเคราะห์คำนวณต้นทุนผลผลิตตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
 11. ประสานงานกลุ่มบริหาร สาระการเรียนรู้ฯ และงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
 12. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ทุกปีการศึกษา
 13. รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัด
 14. จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ
 15. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

นายทศวัฒน์         หอมแก่นจันทร์        หัวหน้างาน

นางนงนุช            แสนเงิน           รองหัวหน้างาน    

นายธีรวัฒน์           กันทะ             รองหัวหน้างาน

นางอัญชญา         ต๊ะนา              กรรมการ                

นางอัญญ์ชลีย์       สิทธิ               กรรมการ

นางกัญญารัตน์      มูลวิชา            กรรมการ   

นายจิตตวัฒน์         เมืองมาหล้า    กรรมการ

นางสาวสุภานัน      ปัญญาใหญ่     กรรมการ   

นางสาวรุ่งนภา       ถนอมรอด       กรรมการ

นางวริศรา           กิจจาภินันท์      กรรมการ

นายชลธิช             ณ ลำปาง       กรรมการ

นางสาวภัทรวรรณ   ตรียสรศัย       กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพัชรกรณ์    ชัยชนะ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวแววใจ       แหนมเชย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

งานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามโครงสร้างและภารกิจของสถานศึกษา
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง
3. วางแผนจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
4. ประสานงานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ
5. ประเมินผลการดำเนินงานควบคุมภายใน
6. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในให้คณะกรรมการสถานศึกษาและ สพม.35
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย