ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานแผนงานโรงเรียน


ฝ่ายอำนวยการ

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

กลุ่มงานแผนงาน

กลุ่มงานแผนงาน

054-019664 ต่อ 4141

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา

 2. จัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา โดยประสานงานกลุ่มบริหารต่าง ๆ ดำเนินการทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ทางการศึกษา

 3. จัดทำแผนปฏิบัติงานระยะ 1 ปี

 4. วิเคราะห์ความเหมาะสม การเสนอของบประมาณ โดยประสานงานกับกลุ่มบริหารต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ จัดทำกรอบประมาณการรายจ่าย

 5. จัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษาตามมติที่ประชุม โดยตรวจสอบวงเงินงบประมาณ วิเคราะห์ภารกิจงาน นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ แจ้งจัดสรรวงเงินให้กลุ่มบริหาร สาระการเรียนรู้ฯ และงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

 6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีตามปีการศึกษา

 7. ติดตามการใช้เงินตามประเภทของเงินงบประมาณ วิเคราะห์คำนวณต้นทุนผลผลิตตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้

 8. ประสานงานกลุ่มบริหาร สาระการเรียนรู้ฯ และงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

 9. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ทุกปีการศึกษา

 10. รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัด

 11. จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ

 12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นายทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์                                                  หัวหน้างาน

นางนงนุช  แสนเงิน  / นายธีรวัฒน์  กันทะ                              รองหัวหน้างาน

นางนพพร  ปรียานนท์  / นางอัญญ์ชลีย์   สิทธิ                       กรรมการ

นางจงกลณี   ภักดีเจริญ / นางอัญชญา  ต๊ะนา                       กรรมการ

นางกัญญารัตน์  มูลวิชา / นายจิตตวัฒน์  เมืองมาหล้า            กรรมการ

นางสาวรุ่งนภา  ถนอมรอด / นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญ่      กรรมการ

นางสุพรทิพย์       เปี้ยปลูก                                                      กรรมการ

นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย                                    กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพัชรกรณ์   ชัยชนะ                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวแววใจ      แหนมเชย                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

งานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามโครงสร้างและภารกิจของสถานศึกษา
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง
3. วางแผนจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
4. ประสานงานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ
5. ประเมินผลการดำเนินงานควบคุมภายใน
6. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในให้คณะกรรมการสถานศึกษาและ สพม.35
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย