การงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

หัวหน้าสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คหกรรม)

นาง ผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์

เบอร์โทรติดต่อ 054019664 ต่อ 5321

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ช่างอุตฯ)

นาย ยุทธนา เถียรประภากุล

เบอร์โทรติดต่อ 054019664 ต่อ 5251

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ธุรกิจ)

นาย ฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ

เบอร์โทรติดต่อ 054019664 ต่อ 5311

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(เกษตรกรรม)

นาย เดชพล ตรีเพ็ชร

เบอร์โทรติดต่อ 054019664 ต่อ 5131