การจัดการเรียนรู้บูรณาการอัตลักษณ์วิถี โรงเรียนลำปางกัลยาณี

กลุมสาระการเรียนรูการศึกษาคนควาดวยตนเอง
แผนการจัดการเรียนรู้ อัตลักษณ์วิถี – ญี่ปุ่น
กลุมสาระการเรียนรูการศึกษาคนควาดวยตนเอง
กลุมสาระการเรียนรูการศึกษาคนควาดวยตนเอง