การทบทวนและสังเคราะห์ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสถานศึกษา“L.K.S. SMART”

การพัฒนาวิชาชีพครู
การทบทวนและสังเคราะห์ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสถานศึกษา“L.K.S. SMART”
จากพัฒนาการแต่ละปีการศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและติดตามการใช้นวัตกรรม
โดยคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ในช่วงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
นวัตกรรม-SMART-ลำปางกัลยาณี-ปี-2564-1