จดหมายข่าวฉบับที่ 060 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์โครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ สาขาวิชาชีววิทยา (31/9/2564)