จดหมายข่าวฉบับที่ 061 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์โครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ สาขาวิชาฟิสิกส์ (31/9/2564)