จดหมายข่าวฉบับที่ 062 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์โครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ สาขาวิชาเคมี (31/9/2564)