จดหมายข่าวฉบับที่ 063 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์โครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (31/9/2564)