จดหมายข่าวฉบับที่ 064 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการประเมินโครงการ “แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษา (13/09/2564)