จดหมายข่าว ฉบับที่ 090 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการนิเทศติดตาใและประเมินผลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564