จดหมายข่าว ฉบับที่ 103 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศาสตร์การให้คำปรึกษาแก่นักเรียน” ผ่านระบบออนไลน์