จดหมายข่าว ฉบับที่ 105 ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมความรู้ ด้านประวัติศาสตร์นครลำปาง เพื่อการนำเที่ยว รุ่นที่ 1