จดหมายข่าว ฉบับที่ 105 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดย กกต. จังหวัดลำปางและมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง