จดหมายข่าว ฉบับที่ 106 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านประวัติศาสตร์นครลำปาง เพื่อการนำเที่ยว รุ่นที่ 2

ฉบับที่ 106 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมโครงกา