จดหมายข่าว ฉบับที่ 123 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากคณะสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ(สวทช.))