จดหมายข่าว ฉบับที่ 139 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมการประชุมแนวทาง การจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้