จดหมายข่าว ฉบับที่ 233 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนจาก สพม. ลำปาง ลำพูน