จดหมายข่าว ฉบับที่ 235 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนลำปางกัลยาณี สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ CEFR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564