จดหมายข่าว ฉบับที่ 240 คุณครูคนเก่ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับพระราชทานโล่เสาเสมาธรรมจักร ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2563