จดหมายข่าว ฉบับที่ 276 งานสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม โครงการแนวทางดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564