จดหมายข่าว ฉบับที่ 277 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา ทัศนศิลป์และนาฏศิลป์