จดหมายข่าว ฉบับที่ 278 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม จาก สพฐ.ศึกษา