จดหมายข่าว ฉบับที่ 279 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สถานที่จัดแสดงทรรศการ ผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง