จดหมายข่าว ฉบับที่ 355 ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณี ศึกษาดูงาน หอสมุดคุรุสภาและศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กรุงเทพฯ