จดหมายข่าว ฉบับที่ 356 โครงการส่งเสริมอนุรักษณ์เชิดชูภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนา หลักสูตรส่งเสริมสร้างทักษะในการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านล้านนา