จดหมายข่าว ฉบับที่ 357 วงดนตรีพื้นบ้านกัลยาณีศรีล้านนา แสดงดนตรีพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นที่ 19