ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปี 2566 จำนวน 16 ท่าน ” จตุรทศมาศกัลยาณี ปี ๒๕๖๖ “