บุคลากร

  01. ผู้บริหาร
  02. งานห้องสมุด
  03. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  04. ภาษาไทย
  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  06. คณิตศาสตร์
  07. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
  08. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  09. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
  10. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
  11. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
  12. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)
  13. ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)
  14. ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
  15. ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)
  16. ศิลปศึกษา (ดนตรีไทย)
  17. สุขศึกษาและพลศึกษา
  18. การงานอาชีพฯ (เกษตร)
  19. การงานอาชีพฯ (คหกรรม)
  21. การงานอาชีพฯ (ช่างอุตฯ)
  22. การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ)
  23. ลูกจ้างประจำ
  24. ครูจ้างสอนชาวไทย (ภาษาไทย)
  25. ครูจ้างสอนชาวไทย (แนะแนว)
  26. ครูจ้างสอนชาวไทย (วิทยาศาสตร์)
  27. ครูจ้างสอนชาวไทย (สุขศึกษา)
  28. ครูจ้างสอนชาวไทย (สังคมศึกษา)
  29. ครูจ้างสอนชาวไทย (คณิตศาสตร์)
  30. ครูจ้างสอนชาวไทย (การงานอาชีพฯ)
  31. ครูจ้างสอนชาวไทย (ศิลปศึกษา)
  32. ครูจ้างสอนชาวไทย(ต่างประเทศ 1)
  33. ครูจ้างสอนชาวไทย (ต่างประเทศ 2)
  34. ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ
  35. ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงบประมาณ
  36. ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารวิชาการ
  37. ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารบุคคล
  38. ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารทั่วไป
  39. ลูกจ้างชั่วคราว งานแผนงาน
  40. ลูกจ้างชั่วคราว งานเทคโนโลยี
  41. ลูกจ้างชั่วคราว งานห้องสมุด
  42. ลูกจ้างชั่วคราว งานอนามัย
  43. ลูกจ้างชั่วคราว งานโสตทัศนศึกษา
  44. ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ
  45. ลูกจ้างชั่วคราว งานภูมิทัศน์
  46. ลูกจ้างชั่วคราว งานผลิตน้ำดื่ม
  47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ
  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
  49. ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
  50. ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการร้านค้า
  51. ลูกจ้างชั่วคราว งานระบบเติมเงิน  
  52.ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
  53. นักศึกษาฝึกประสบการณ์