ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติของครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี สำหรับเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19