ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องแจ้งหยุดเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2566