ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดีลำปางกัลยาณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567