ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ประกาศผลการสอบแยกตามแผนการเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)