ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หรือสอบปฏิบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ