ผลงานของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณีเผยแพร่ผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ในการประชุมจัดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1

ผลงานของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี

เผยแพร่ผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ในการประชุมจัดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1

SDU Learning Innovation (The 1st Suan Dusit Lampang Conference 2024)

ผลงานของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณีเผยแพร่ผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ในการประชุมจัดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 SDU Learning Innovation (The 1st Suan Dusit Lampang Conference 2024)