ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายเสน่ห์ เอื้อแท้
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนลำปางกัลยาณี
การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้บริการ บริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอำนวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป

นายเสน่ห์ เอื้อแท้                  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ

นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ

นายยุทธนา เถียรประภากุล    ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ

นางพราวพร ปันตา               หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณะ กรรมการ

นายกิติศักดิ์ พรมคำ             หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรรมการ

นายนพพร ปุกคำ                 หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม กรรมการ

นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช    หัวหน้ากลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย กรรมการและเลขานุการ

นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา          หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นที่ปรึกษา ประธานกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ร่วมวางแผนงานดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายบริหารทั่วไป ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นปัจจุบัน
3. กำกับติดตามงานฝ่ายบริหารทั่วไป ให้ความร่วมมือ ประสานงาน ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ
4. มีหน้าที่รับฟังและแก้ปัญหาต่าง ๆ ภายในโรงเรียน สร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบัน รับผิดชอบต่อเกียรติคุณ รักษาชื่อเสียงของโรงเรียน และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1. กลุ่มงานสำนักงาน นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงาน

 1. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรณีมีภาระงานราชการ/ลา/ป่วย/ลากิจ/หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 2. วางแผนกำหนดบุคลากร แนวทางพัฒนางานระบบงาน กำกับ ติดตาม ดูแลงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานแผนงานและงานประเมินผลการดำเนินงาน ในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 3. เป็นกรรมการและเลขานุการของฝ่ายงานบริหารทั่วไป ตลอดจน ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงงานสารบรรณให้เกิดประสิทธิผล
 4. ควบคุมดูแลจัดสำนักงานฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สรุปประเมินผลงานในฝ่าย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

นางกาญจนา    ต๊ะวงศ์ษา                    หัวหน้างาน

นางมูรติ           จัดของ                       กรรมการ

นางสาวอนุสรา    ต๊ะรังษี                     เจ้าหน้าที่สำนักงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำหนดงานบุคลากร พัฒนางานสารบรรณฝ่ายบริหารทั่วไป ในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ จัดสภาพงานธุรการ รวบรวมระเบียบกฎหมายแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน
 2. โต้ตอบหนังสือราชการ และจัดทำทะเบียนรับ – ส่ง และแยกประเภทของหนังสือราชการ โดยประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน
 3. ปรับปรุง จัดระบบงานธุรการ งานสารบรรณให้เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีระบบ
 4. จัดหา บำรุงรักษา ดูแล วัสดุครุภัณฑ์ในฝ่ายงานและติดตามภาระงานในฝ่ายบริหารทั่วไป ในทุกส่วนงานให้เกิดประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่
 5. บริหารจัดการด้านเอกสาร สารบรรณ หนังสือราชการให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน
 6. จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนางาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน ตลอดจนสรุปและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวรุจิรัตน์              เป็งสา                    หัวหน้างาน

นางพราวพร                 ปันตา                     รองหัวหน้า

นายกิติศักดิ์                  พรมคำ                   กรรมการ

นายนพพร                   ปุกคำ                      กรรมการ

นางสาวพิชญ์รัศมิ์           ยูพานิช                กรรมการ

นางกาญจนา                ต๊ะวงศ์ษา               กรรมการ

นางมูรติ                      จัดของ                    กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอนุสรา              ต๊ะรังษี                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจิตประภา          ศรีตาบุตร              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายธีรพันธ์                  ฉัตรธนาชัย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนงาน/โครงการ ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ
 2. พิจารณาแผนงาน/โครงการของฝ่ายบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน และการ ปฏิรูปการศึกษา
 3. กำกับ ตรวจสอบ ดูแลงาน/โครงการ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 4. ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียน เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ
 5. ประเมิน สรุป และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.กลุ่มงานบริการสาธารณะ นางพราวพร ปันตา หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรณีมีภาระงานราชการ/ลา/ป่วย/ลากิจ/หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 2. วางแผนกำหนดบุคลากร แนวทางพัฒนางานระบบงาน กำกับ ติดตาม ดูแลงานโภชนาการ งานอนามัย งานปฏิคม และงานสวัสดิการร้านค้า ในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 3. เป็นกรรมการและเลขานุการของฝ่ายงานบริหารทั่วไป ตลอดจน ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงกลุ่มงานบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิผล
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

นางผกาวรรณ์   ตุลาพันธุ์       หัวหน้า

นางจิตรา          เครือตัน        รองหัวหน้า

นางสาวสมพร   กอนเชื้อ       กรรมการ

นางสุดรัก   ราชประสิทธิ์       กรรมการ

นางสาวปริมพร   จันทรเวคิน      กรรมการ

นางดวงฤทัย      จันทรวรเชตต์  กรรมการ

นางสาวจันทรานี    แก้วประเสริฐ    กรรมการ

นางสาวพิมพ์อักษร  วรินทร์ฐศิณี   กรรมการและเลขานุการ

นางณปภัช  ช่างสกล       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพนักงานโภชนาการทุกคน

                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำหนดบุคลากรงานโภชนาการและจัดทำแผนโครงการพัฒนางาน กำหนดแนวทางพัฒนาในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ
 2. ประสานงานกับอนามัยโรงเรียน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการ สุขนิสัยที่ดี ในการรับประทานอาหาร การเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยและรู้จักนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 3. ควบคุมดูแลการจำหน่ายอาหาร น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ
 4. ควบคุมดูแลโรงอาหารให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และจัดสิ่งแวดล้อมภายในและรอบ ๆ บริเวณโรงอาหารให้มีบรรยากาศที่ดี
 5. ควบคุมดูแลการแต่งกายและการปรุงอาหารของผู้จัดจำหน่ายอาหารให้สะอาด ปลอดโรคติดต่อ
 6. จัดให้มีการตรวจสุขภาพ/ตรวจโรค ผู้ประกอบอาหาร/ผู้จัดจำหน่ายอาหาร
 7. จัดปฏิทินกำหนดวันนัดประชุมแม่ค้าผู้จัดจำหน่ายอาหาร
 8. ควบคุมดูแลนักเรียนในระหว่างรับประทานอาหารกลางวันให้มีระเบียบวินัย
 9. ร่วมรับผิดชอบดูแลต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมและหน่วยงานที่มาใช้บริการของโรงเรียน
 10. ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียนและงานแนะแนว ดูแลให้การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
 11. ประเมินคุณภาพอาหารของผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวกนกพร              นิลแพทย์                หัวหน้า

นางสาววิภาวี                แต้มไว                   รองหัวหน้า

นางพราวพร                 ปันตา                    กรรมการ

นางสาวนันทนาพร          วงศ์ยศ                   กรรมการ

นางโสภิณ                    ศิริคำน้อย               กรรมการ

นางสาวณฐาวิภา            ดอนอุบล                กรรมการ

นางมูรติ                      จัดของ                  กรรมการ

นางสาวเมธาพร             สงกานต์ทิพ             กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจริยา                ทับทิมทอง              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววิภาวดี              ปอสี                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดบริการด้านสุขภาพอนามัย จัดหายาและเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาพยาบาลเบี้องต้น อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และทำหน้าที่หน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมพิเศษต่างๆในโรงเรียน
 2. ดูแลห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และจัดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบี้องต้นให้พร้อมและใช้การได้ทันที
 3. จัดทำสถิติและข้อมูลทางสุขภาพอนามัย เช่น เก็บสถิติการใช้บริการห้องพยาบาล เด็กเจ็บป่วย,การเกิดอุบัติเหตุ และเก็บสถิติน้ำหนัก ส่วนสูง และการวัดรอบเอว (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ของนักเรียนในโรงเรียน
 4. จัดโครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยครู โดยการตรวจสุขภาพประจำของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 5. จัดโครงการเจริญเติบโตสมวัยและการมีโภชนาการที่ดีของนักเรียน และโครงการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนและป้องกันโรคติดต่อ เพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 6. ประสานงานแพทย์หรือ เจ้าหน้าที่อนามัย/สาธารณสุขจังหวัดให้ความรู้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา
 7. ประสานงานกับผู้ปกครองกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย แนะนำนักเรียนและผู้ปกครองเรื่องการปฏิบัติตน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อ
 8. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพให้กับนักเรียน เพื่อให้สูงดี สมส่วน ตามโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล
 9. กำหนดบุคลากรงานอนามัยโรงเรียนและแผนโครงการพัฒนางาน กำหนดแนวทางพัฒนาเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางพรพรรณ์           ไชยเมือง            หัวหน้า

นางผกาวรรณ์          ตุลาพันธุ์           รองหัวหน้า

นางบุญฑริกา           วงศ์คำลือ           กรรมการและเลขานุการ

นางจิรารัตน์            วงศ์วิไล             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำหนดงานบุคลากร งานปฏิคม และการจัดทำแผนโครงการพัฒนางาน กำหนดแนวทางพัฒนาในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ
 2. ประสานงานกับงานโภชนาการให้การบริการ ดูแล และอำนวยความสะดวก ด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่คณะครู บุคลากรที่ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
 3. ให้การบริการ ดูแล และอำนวยความสะดวกด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มแก่คณะครู บุคลากร ที่ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
 4. ให้การต้อนรับ บริการ ดูแล และอำนวยความสะดวกด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่ผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน ผู้เข้าอบรม ประชุม สัมมนา คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ
 5. ทำประมาณการ และเบิก – จ่าย การจัดงานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ
 6. ติดตาม ประเมินผล การให้บริการ
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางพราวพร                  ปันตา                     หัวหน้า

ว่าที่ ร.ต. หญิง สชญา       หล้าอินเชื้อ               รองหัวหน้า               

นางระวิวรรณ                ภักดี                      กรรมการ

นางสาวสกุลรัตน์             หอมแก่นจันทร์           กรรมการ

นางสาวณฐาวิภา            ดอนอุบล                 กรรมการและเลขานุการ

นางสาวปิยะกมล            รื่นเริง                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางศรีวิลัย                   วงศ์พรหม                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนกำหนดบุคลากรสวัสดิการร้านค้าและกำหนดพัฒนางานแนวทางในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ
 2. จัดหาสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจำหน่ายแก่ครู บุคลากรและนักเรียน
 3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุกเดือนเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหา
 4. กำกับดูแลการดำเนินการของกิจกรรมสวัสดิการร้านค้า ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
 5. จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย สต็อกสินค้า และรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารทราบทุกปีการศึกษา
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

3.กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ นายกิติศักดิ์ พรมคำ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. 1. วางแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน สามารถ             

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสู่หน่วยงานภายนอก

ผ่านทุกช่องทางสื่อให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา

 1. สร้างความเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนไปสู่ผู้ปกครอง ชุมชน ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 2. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

 

นางนริศรา           พรมริน          หัวหน้า

3.1.1  ข่าวสารอนุทินประจำสัปดาห์

นางสาวพัชรกรณ์              ชัยชนะ                     หัวหน้า

นางสาวดานุมาศ              ทิยาว                       รองหัวหน้า

นางสาวอนุสรา                ต๊ะรังษี                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          หน้าที่และความรับผิดชอบ  

 1. วางแผนและดำเนินการให้ทันตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ
 2. รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มสาระและงานต่าง ๆ
 3. เรียบเรียงและตรวจทานข้อมูลจากกลุ่มสาระและงานต่าง ๆ
 4. เผยแพร่ในระบบ ICT ของโรงเรียนทุกเช้าวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์

3.1.2  งานป้ายนิเทศ 

นางสาวสิริญา                 ศรีชัย                       หัวหน้า

นายปฐวี                       มณีวงศ์                     รองหัวหน้า

นางพรพรรณ์                  ไชยเมือง                   กรรมการและเลขานุการ

นายธีรพันธ์                    ฉัตรธนาชัย                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          หน้าที่และความรับผิดชอบ  คือ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

3.1.3  งานพิธีกร/พิธีการ 

นางนริศรา                พรมริน                           หัวหน้า

นางพัชรสุกาล            อธิปัญญาพันธุ์                 รองหัวหน้า

นายกิติศักดิ์               พรมคำ                          กรรมการ               

นางสาวศิรินทิพย์         รุมารถ                          กรรมการ               

นางจริยา                 โชติคณากุล                    กรรมการและเลขานุการ

นายวรกมล               ตั๋นมาเชื้อ                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายธีรพันธ์               ฉัตรธนาชัย                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ดำเนินกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมทอดกฐิน ผ้าป่า งานวันสถาปนาโรงเรียน งานเดินการกุศล กีฬาสี งานมุทิตาจิต งานรื่นเริงปีใหม่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.1.4  พิธีกรงานศาสนพิธี

นางลลิตา      ประชุมฉลาด                             หัวหน้า

ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญเรือน   เพ็งมา                      รองหัวหน้า

นางมงคลยา               พานดง                       กรรมการ

นางสาวณฐาวิภา          ดอนอุบล                    กรรมการ

นางโสภิณ                  ศิริคำน้อย                   กรรมการและเลขานุการ

นายวรกมล                ตั๋นมาเชื้อ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนพิธีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

3.1.5  งานบันทึกภาพและส่งข่าวสารสื่อมวลชน

นางนริศรา             พรมริน                                  หัวหน้า

นางสาวศิรินทิพย์      รุมารถ                                 รองหัวหน้า

นายธีรพันธ์             ฉัตรธนาชัย                           กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ทั้งในและนอกสถานที่
 2. เผยแพร่กิจกรรมลงวารสาร แผ่นพับ เว็บไซด์และจอภาพอิเล็กทรอนิกส์ (จอ LED) ของโรงเรียน
 3. ส่งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนไปยังสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางและงาน อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.1.6  งานประกาศเสียงตามสาย

นางสาวกุลธิดา         หล้ามะณี                                    หัวหน้า

นายธีรพันธ์             ฉัตรธนาชัย                                  กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับคณะครูและนักเรียนทราบโดยทั่วกันผ่านเครื่องกระจายเสียง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 10.05 น. และเวลา 14.15 – 14.20 น.

นายกิติศักดิ์            พรมคำ                                     หัวหน้า

นางสาวดานุมาศ      ทิยาว                                       รองหัวหน้า

คณะครูตัวแทนกลุ่มสาระ/สาระ/งาน                        กรรมการ

นางสาวดานุมาศ      ทิยาว                                       กรรมการและเลขานุการ

นายธีรพันธ์            ฉัตรธนาชัย                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ คือ จัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน เผยแพร่ทางเว็บไซด์และสังคมออนไลน์ ได้แก่เว็บไซต์โรงเรียน เพจโรงเรียน เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และกลุ่มไลน์หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

นางสาวศิรินทิพย์       รุมารถ              หัวหน้า

นางสาวกุลธิดา          หล้ามณี            รองหัวหน้า

นางสาวสุภานัน          ปัญญาใหญ่      กรรมการ

นางสาวสิลิลลัคน์        อินทะจักร         กรรมการ

นางมานิตา                 สุขชม              กรรมการและเลขานุการ

นายสิทธิชัย                ธรรมสิทธิ์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ฝึกนักเรียนเป็นผู้ทำข่าวที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เป็นกระบอกเสียงให้กับเยาวชนโดย  การเผยแพร่ข่าวสาร
 2. นำเสนอสาระความรู้ เพลงประกอบและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ตั้งแต่เวลา 07.15 น. จนถึงก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ
 3. ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแก่คณะครู นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนตามเวลาที่กำหนด

4. กลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม นายนพพร ปุกคำ หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรณีมีภาระงานราชการ/ลา/ป่วย/ลากิจ/หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 2. วางแผนกำหนดบุคลากร แนวทางพัฒนางานระบบงาน กำกับ ติดตาม ดูแลงานอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม งาน 5 ส. งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานเวรรักษาสถานที่ราชการ ในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 3. เป็นกรรมการและเลขานุการของฝ่ายงานบริหารทั่วไป ตลอดจน ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงกลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผล
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

นายพรหมรังษี            ทรงศรีสกุล                        หัวหน้า

นายเดชพล                ตรีเพ็ชร                            รองหัวหน้า

นางบุญฑริกา              วงศ์คำลือ                         กรรมการ

นางสาวสิริญา             ศรีชัย                               กรรมการ

หัวหน้าอาคารเรียนและอาคารประกอบทุกอาคาร          กรรมการ

นายปฐวี                   มณีวงศ์                              กรรมการและเลขานุการ

ช่างครุภัณฑ์และซ่อมบำรุงทุกคน                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นักการภารโรงทุกคน                                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พนักงานทำความสะอาดทุกคน                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนกำหนดบุคลากร แนวทางพัฒนางานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ
 2. กำหนดบุคลากร เจ้าหน้าที่พัฒนางานอาคาร ดูแลสภาพแวดล้อมและสถานที่และสาธารณูปโภค งานปรับซ่อมบำรุง งานช่าง งานปรับแต่งต่อเติม งานไม้ดอกไม้ประดับงานภาคสนามกิจกรรมประจำและเฉพาะกิจอื่น ๆ ของฝ่ายงานและสถานศึกษาในเชิงรุกให้เกิดประสิทธิผล
 3. ติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน ทั้งงานประจำและงานที่มอบหมาย แก้ปัญหากรณีฉุกเฉิน งานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพการใช้งานที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียและเสียหายต่อสถานศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 4. ออกแบบจัดสร้าง จัดทำแก้ไขพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมงานช่างครุภัณฑ์ภายในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ขยาย รื้อปรับสภาพ อาคาร โรงเรียน ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการใช้งาน
 5. ดูแล บำรุงและพัฒนาสภาพอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม ระบบน้ำ ไฟฟ้า ภายในและภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และอยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้ประโยชน์
 6. ตรวจสอบ ติดตามการใช้อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสาธารณูปโภคให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งปัจจุบันและอนาคต
 7. ดูแลระบบงานสำนักงาน งบประมาณ สวัสดิการเจ้าหน้าที่ และงานบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนตามที่กำหนดไว้
 8. ดำเนินการจัดจ้าง จัดซื้อ จัดสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ตรวจรับพัสดุ-ครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
 9. สรุปประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
 10. ออกแบบจัดสร้าง จัดทำ แก้ไข พัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมงานช่างครุภัณฑ์ภายในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
 11. ต่อเติม ซ่อมแซม ขยาย รื้อปรับสภาพอาคารโรงเรียน งานช่างทำนุบำรุงต่าง ๆ เช่น งานไม้ งานประปา งานเชื่อม งานไฟฟ้า งานปูนก่อ ฉาบ เท งานกระจกอลูมิเนียม งานตกแต่งและงานช่างตกแต่ง งานประกอบอุปกรณ์อื่น ๆ ทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 12. ดูแลบริเวณสำนักงาน พัสดุเครื่องมืองานช่าง การเบิกจ่ายรับอุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ ในสำนักงานให้เป็นระบบ เรียบร้อย สวยงาม และสะดวกในการปฏิบัติงาน
 13. จัดตกแต่งสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และกิจกรรมอื่นตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 14. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางบุญฑริกา    วงศ์คำลือ                หัวหน้า

นางพรศรี         เหลี่ยมพงศาพุทธิ     อาคาร 1 ชั้น 2

นางพิมพ์ทอง    มหาแก้ว                  อาคาร 1 ชั้น 3

นางดวงฤทัย     จันทรวรเชตต์          อาคาร 2 ชั้น 1

นางปราณี         สวนเจริญ                อาคาร 2 ชั้น 2

นางสาวจันทรานี   แก้วประเสริฐ        อาคาร 2 ชั้น 3

นางณปภัช        ช่างสกล                  อาคาร 3 ชั้น 1

ว่าที่ ร.ต. หญิง สชญา   หล้าอินเชื้อ   อาคาร 3 ชั้น 2

นางโสภิณ      ศิริคำน้อย                   อาคาร 3 ชั้น 3

นางวาริศา        ไชยญา                    อาคาร 3 ชั้น 4

นางสาววิภาวรรณ   อุตจันทร์            อาคาร 4 ชั้น 1

นางสาวจุฑามาศ   กันทะวัง               อาคาร 4 ชั้น 2

นางสาวพิมพ์ชนก  หมอกฤทธิ์          อาคาร 4 ชั้น 3

นางอำไพ   พิชิตสันต์                       อาคาร 4 ชั้น 4

นางสาววิลาวัลย์    ทะวะดี                 อาคาร 5 ชั้น 1

นางขวัญจิตร   สุวรรณวงศ์               อาคาร 5 ชั้น 2

นางสาวทิพวรรณ    ทัดเทียมพงศ์     อาคาร 5 ชั้น 3

นางศรีนวย          สำอางค์ศรี            อาคาร 5 ชั้น 4

นางสาวนันทนาพร   วงศ์ยศ              อาคาร 6 ชั้น 1

นายวรกมล       ตั๋นมาเชื้อ                 อาคาร 6 ชั้น 2

นายธีรวัฒน์      กันทะ                       อาคาร 6 ชั้น 3

นางอริศรา        บุญยืน                     อาคาร 7 ชั้น 1

นางเมธาพร      สงกานต์ทิพย์           อาคาร 7 ชั้น 2

นางสาวสิลิลลัคน์  อินทะจักร             อาคาร 7 ชั้น 3

นางสาวประภาพร   โล่ตระกูล            อาคาร 7 ชั้น 4

นายจีรศักดิ์    ถาน้อย                       อาคารพลศึกษา

นายบดินทร์    แต้มดื่ม                      สนามบาสเกตบอล

ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงศ์   ยาตรา               สนามเซปักตะกร้อ

นางสาววิภาวี    แต้มไว                     ลานเทเบิลเทนนิส

นายโสตถิพงศ์   รัตนา                      สนามฟุตบอล

นายสมบูรณ์     เหมือนจันทร์            สนามแฮนด์บอลชายหาด

นายอนุชิต       แสงศิริรัตน์               สนามเปตอง    

พนักงานทำความสะอาดทุกคน            กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ พนักงานดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียนและงานประจำอาคาร ห้องน้ำห้องส้วม ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน
 2. ประสานงานพัสดุโรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด
 3. กำกับเจ้าหน้าที่งานประจำ เปิด-ปิดประตูอาคารเรียน ในวันทำการและกรณีวันทำการพิเศษ ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ตลอดจนสำรวจตรวจสอบสิ่งที่จะก่อให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อม และความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุ ไฟฟ้า น้ำ
 4. ตรวจสอบแก้ไขระบบการระบายน้ำในบริเวณโรงเรียน
 5. เก็บและเคลื่อนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ภายในอาคารที่ชำรุดและหมดสภาพส่งคืนพัสดุโรงเรียน ตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ในสถานศึกษา
 6. จัดตกแต่งสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และกิจกรรมอื่นตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวสิริญา                       ศรีชัย               หัวหน้า

นายเดชพล                     ตรีเพ็ชร                 รองหัวหน้า     

นายพรหมรังษี                 ทรงศรีสกุล            กรรมการ

นายญาณวุฒิ                  กันทะวงศ์              กรรมการ        

นางสาวพรผกา                ต้อนรับ                 กรรมการ

นายปฐวี                        มณีวงศ์                  กรรมการและเลขานุการ

ช่างครุภัณฑ์และซ่อมบำรุงทุกคน                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นักการภารโรงทุกคน                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พนักงานทำความสะอาดทุกคน                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พนักงานโภชนาการทุกคน                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผน ออกแบบ ประดับตกแต่งอาคารสถานที่
 2. จัดตกแต่งสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และกิจกรรมอื่น ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายดุษฎี                      ศรีทรงราช                 หัวหน้า

นายนพพร                    ปุกคำ                        รองหัวหน้า

นายลีนวัฒน์                  สมพันธ์                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. สำรวจ ซ่อมบำรุง ติดตั้ง ต่อเติม ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำอย่างถูกต้องตามระบบ Load Balance
 2. ตรวจสอบ ซ่อมแซม และเปลี่ยนระบบไฟส่องสว่าง
 3. ตรวจสอบ ซ่อมแซม และเปลี่ยนพัดลม พัดลมระบายอากาศ
 4. ติดตั้ง ซ่อมแซม เปลี่ยนตำแหน่งจุดจ่ายไฟ (ปลั๊กไฟฟ้า)
 5. ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือบริษัทผู้รับสัมปทานในการบำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงทั้ง 3 หน่วย
 6. ประสานแก้ปัญหาเมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง บำรุงรักษาตรวจสอบความปลอดภัยตู้ MDB และตู้โหลดตามอาคาร ภาคเรียนละครั้ง

นายทศวัฒน์      หอมแก่นจันทร์                           หัวหน้า

นายนพพร        ปุกคำ                                         รองหัวหน้า

นายชัยวัฒน์      นิรันดร์กุลสิทธิ์                           กรรมการ

นายฐิติกร         หล้าวงศ์ษา                                 กรรมการและเลขานุการ

นายลีนวัฒน์      สมพันธ์                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ติดต่อประสานงานกับการผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปรับอาการในการบำรุงรักษา
 2. ประสานแก้ปัญหาเมื่อระบบเครื่องปรับอากาศ/พัดลม ขัดข้อง บำรุงรักษาตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องปรับอากาศ/พัดลม
 3. สำรวจ ซ่อมบำรุง ติดตั้ง ต่อเติมเครื่องปรับอากาศให้สัมพันธ์กับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างถูกต้องตามระบบ Load Balance
 4. เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย รวมทั้งบำรุงรักษา ล้างเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน บ้านพักผู้อำนวยการ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเก็บรวบรวมประวัติอย่างเป็นระบบ

นายฐิติกร            หล้าวงศ์ษา                หัวหน้า

นายโสตถิพงศ์       รัตนา                      รองหัวหน้า

นายผัด              ใจเชื้อ                         กรรมการและเลขานุการ

นายรังสรรค์         แสนทิพย์                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายบุญเสาร์         หลักบึง                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมดูแลการผลิตน้ำดิบ (น้ำบาดาล) การผลิตน้ำอุปโภค (น้ำใช้) การผลิตน้ำดื่ม RO ให้ได้มาตรฐานสาธารณสุขกำหนด
 2. ทำความสะอาดของตู้น้ำดื่ม หัวจ่ายน้ำดื่ม RO บำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำ หัวจ่าย ทั้งภายในภายนอกอาคารให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เก็บข้อมูลสถิติการผลิต การใช้น้ำ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ น้ำใช้และน้ำดื่ม RO พร้อมลงข้อมูลในโปรแกรมประมวลผลในคอมพิวเตอร์ให้สามารถรายงานข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน

นายเดชพล               ตรีเพ็ขร                          หัวหน้า

นายฐิติกร                หล้าวงศ์ษา                      รองหัวหน้า

นางสาวพิมพ์อักษร      วรินทร์ฐศิณี                  กรรมการ

นายโสตถิพงศ์            รัตนา                            กรรมการและเลขานุการ

นายศุภกิจ                วงศ์แก้ว                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายอุเทน                 ทิพย์ปัญญา                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุริยา                 สิทธิชุม                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบตกแต่ง อนุบาลบำรุงรักษา ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อมภายในบริเวณโรงเรียนและบนอาคารเรียนให้สวยงาม เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามฤดูกาล
 2. ปลูกและปรับแต่งต้นไม้ภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นและคำนึงถึงความปลอดภัย ความเสียหายต่อระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม ภาวะเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

นายวรกมล              ตั่นมาเชื้อ                             หัวหน้า

นางสาวสิริญา          ศรีชัย                                  รองหัวหน้า

นางสาวนารีรัตน์        จัดสวย                               กรรมการ

หัวหน้าอาคารเรียนและอาคารประกอบทุกอาคาร   กรรมการ

คณะครูผู้รับผิดชอบห้องเรียนประจำ                     กรรมการ

นางบุญฑริกา           วงศ์คำลือ                             กรรมการและเลขานุการ

นางสาวรัตติพร         เสาจินดารัตน์                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.
 2. ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. ให้คณะครูและนักเรียนทราบ
 3. แบ่งเขตพื้นที่ให้นักเรียนรับผิดชอบตามความเหมาะสม
 4. ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของสถานศึกษา
 5. เสนอแต่งตั้งกรรมการประเมิน 5 ส. โดยให้มีการประเมินทุกเดือน
 6. จัดบอร์ด 5 ส. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และแจ้งผลการประเมินทุกเดือน
 7. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
 8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายอดิศร               ใจบ้านเอื้อม            หัวหน้า

นายพรชัย               มั่นเหมาะ               รองหัวหน้า

นายดุษฎี                ศรีทรงราช              กรรมการ

นางสาวดารุณี          คำนวล                  กรรมการ

นางสาวพรรษเฉลิม    ณ ลำปาง             กรรมการ

นายฐิติพงศ์             มิ่งเชื้อ                   กรรมการและเลขานุการ

นายสิทธิชัย             ธรรมสิทธิ์              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำหนดงานบุคลากรงานโสตทัศนูปกรณ์ จัดทำแผน โครงการงบประมาณ กำหนดแนวทางพัฒนางานบริการในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ
 2. ดำเนินการรับผิดชอบการบริการด้านแสง เสียง ห้องประชุม และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้แก่ครู-อาจารย์ นักเรียน
 3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับโสตฯ และจัดทำทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ ของงานโสตทัศนูปกรณ์
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นายบดินทร์              แต้มดื่ม                        หัวหน้า

นายพงษ์ธลักษณ์      สิบแก้ว                         รองหัวหน้า

นายศราวุธ               สิทธิชุม                         กรรมการ

ยามรักษาการณ์ทุกคน                                  กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงษ์        ยาตรา                        กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจุฑามาศ         กันทะวัง                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำหนดมาตรการ วางแผนการปฏิบัติงานและพัฒนางานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและการจราจรภายในโรงเรียน
 2. ตรวจกำกับดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการและการจราจรในช่วงเวลาประจำวัน
 3. ตรวจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของยามและนักการภารโรงเวรประจำวัน
 4. ตรวจเวรการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์เวรป้องกันและรักษาทรัพย์สินของทางราชการในเวรประจำวัน
 5. สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน
 6. กำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่าง ๆ อันจะเกิดกับบุคลากรของโรงเรียนและทรัพย์สิน ทั้งต่อบุคคลและของทางราชการ
 7. ดูแลจัดระบบการจราจรภายในโรงเรียนให้เป็นระบบให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียนและ บุคลากร
 8. เสนอแนะ/ข้อกำหนดมาตรการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
 9. ประสานงานกับตำรวจ กำกับดูแล ด้านการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
 10. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรณีมีภาระงานราชการ/ลา/ป่วย/ลากิจ/หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 2. วางแผนกำหนดบุคลากร แนวทางพัฒนางานระบบงาน กำกับ ติดตาม ดูแลงานสวัสดิการโรงเรียน งานชุมชนสัมพันธ์ งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ งานสมาคมนักเรียนเก่า ในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 3. เป็นกรรมการและเลขานุการของฝ่ายงานบริหารทั่วไป ตลอดจน ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงกลุ่มงานบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิผล
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

นางสาวรัตติพร               เสาจินดารัตน์         หัวหน้า

นางทิวาพร                    วงศ์สุวรรณ             รองหัวหน้า

นางบุญฑริกา                 วงศ์คำลือ               กรรมการ

นางสาวสุวรีย์                 ศิริวรรณ                 กรรมการ

นางวัชรียา                    กฤตสิริทิพย์            กรรมการและเลขานุการ

นางสาวนันทนาพร           วงศ์ยศ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจิตประภา            ศรีตาบุตร              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนและกำหนดแนวทางพัฒนางานสวัสดิการโรงเรียนในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ
 2. ควบคุมดูแลกำกับติดตาม สวัสดิการบุคลากรโรงเรียนลำปางกัลยาณีให้เป็นไปตามระเบียบว่า ด้วยการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรโรงเรียนลำปางกัลยาณี พ.ศ.2564
 3. กำกับ ติดตาม กิจกรรมสร้างขวัญ กำลังใจ แก่บุคลากรโรงเรียนลำปางกัลยาณี ให้ได้รับสิทธิ์ตามระเบียบสวัสดิการฯ อย่างเสมอภาคและทั่วถึง

นางวัชรียา                   กฤตสิริทิพย์                    หัวหน้า

นายวรกมล                  ตั๋นมาเชื้อ                        รองหัวหน้า

นางพิชญ์รัศมิ์                ยูพานิช                         กรรมการ

นางสาวนันทนาพร          วงศ์ยศ                          กรรมการ

คณะครูและบุคลากรทุกท่าน                                กรรมการ

นางสาวสุวรีย์                ศิริวรรณ                         กรรมการและเลขานุการ

นางสาววิภาวี                แต้มไว                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนและกำหนดแนวทางพัฒนางานชุมชนสัมพันธ์ในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ
 2. ประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ ภาครัฐเอกสาร องค์กร บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน
 3. จัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนและปฏิบัติหน้าที่ด้านชุมชนสัมพันธ์ตามที่โรงเรียน มอบหมาย

ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญเรือน    เพ็งมา                     หัวหน้า

นางสาวศศลักษณ์           เครือนันตา                รองหัวหน้า

นางสาวพิชญ์รัศมิ์           ยูพานิช                     กรรมการ

นายชลอ                     ประชุมฉลาด                 กรรมการ

นางสาวสุปราณี             กาศเกษม                   กรรมการ

นางปารมี                    สุปินะ                           กรรมการ

นางนิชานันท์                เมฆศิริ                        กรรมการ

นางกาญจนา                ต๊ะวงษา                       กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจิตประภา           ศรีตาบุตร                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนและการดำเนินงานสมาคมผู้ปกครองและครูในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
 2. ควบคุมดูแลบัญชีรายรับ/รายจ่าย/ตามระเบียบสมาคม และวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
 3. ประสานงานดำเนินการเบิก – จ่าย ตามระเบียบว่าด้วยกฎข้อบังคับอำนาจสั่งจ่ายกับเจ้าหน้าที่การเงินของสมาคมผู้ปกครองและครู
 4. จัดทำข้อมูลของสมาคมผู้ปกครองและครู/หนังสือเชิญการประชุม วาระการประชุม เอกสารการประชุม บันทึกการประชุม
 5. ให้ข้อมูลสถานะด้านการเงินต่อสมาคมฯ และเตรียมเอกสารรายงานการประชุมและ

ผลการดำเนินงานและแจ้งมติที่ประชุมของสมาคมผู้ปกครองและครูได้รับทราบ

6.       ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวกุลธิดา              หล้ามะณี                         หัวหน้า

นางสาวสกุลรัตน์            หอมแก่นจันทร์                รองหัวหน้า

คณะครูและบุคลากรนักเรียนเก่าโรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ

นางสาวจันทร์แก้ว           ใจเมือง                            กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำหนดงานบุคลากร พัฒนาการดำเนินงานสมาคมนักเรียนเก่าในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่า
 2. ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสมาคมฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. รวบรวมจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเก่า สมาชิกสมาคม  และข้อมูลทั่วไปของสมาคม
 4. รวบรวมจัดข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
 5. จัดเตรียมหนังสือเชิญการประชุม วาระการประชุม เอกสาร ข้อมูลการประชุม บันทึกการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
 6. จัดทำและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายอย่างมีระบบ
 7. ดำเนินการตามมติของการประชุม
 8. เสริมสร้างความสามัคคี และรักสถาบัน ประสานความร่วมมืออันดี  ระหว่างนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบัน
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย