ฝ่ายอำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี


ฝ่ายอำนวยการ

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

นายทวี เขื่อนแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี  อ.เมือง  จ.ลำปาง

    การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน ตลอดจนให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมประสานงาน และอำนวยการให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    บริหารงานเอกสารให้เป็นไปตามกำหนดขั้นตอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประสานงานได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครอบคลุม
    บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้แนวทางตามประกาศมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    บริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ
3. เพื่อให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากร ที่ได้อย่างเพียงพอและมี ประสิทธิภาพ

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้กำหนดขอบข่ายและภาระงานโดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มงาน คือ
1. กลุ่มงานธุรการ
2. กลุ่มงานแผนงานโรงเรียน
3. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
5. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
6. กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร

นายทวี เขื่อนแก้ว                       รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ                  ประธานกรรมการ
นางปารมี สุปินะ                         ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ         รองประธานกรรมการ
นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์      หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานโรงเรียน                 กรรมการ
นางนงนุช แสนเงิน                    หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ
นางรุจิรัตน์ เป็งสา                     หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์                กรรมการ
นางทิพวรรณ หงษ์แก้ว              หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี                  กรรมการ
นายชัยณรงค์ ภักศิลป์                หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ          กรรมการ
นางปารมี สุปินะ                          หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร            กรรมการ
นางสาวแพรพลอย คำปิงบุตร     หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ                                  กรรมการและเลขานุการ

1. จัดระบบสายงาน จัดบุคลากร และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายอำนวยการ
2. กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานด้านงานแผนงานและประกันคุณภาพ งานพัสดุและสินทรัพย์ งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
3. วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ