ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์


ฝ่ายอำนวยการ

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

054-019664 ต่อ 1163