แจ้งจากงานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่องการเตรียมการเพื่อรับวัคซีนPfizerของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564