แจ้งจากฝ่ายวิชาการ ประกาศของโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รูปแบบการสอนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564