ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564