ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเลือกรายวิชาเพิ่มเติม(วิชาเลือกเสรี) ปีการศึกษา 2565📌📌