วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้าวิทยาศาสตร์

นาย จิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า

เบอร์โทรติดต่อ 054-019664 ต่อ 4421

หัวหน้าเทคโนโลยี

นางมณีรัตน์ ภิญโญ

เบอร์โทรติดต่อ 054-019664 ต่อ 5151