ศิลปศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

หัวหน้าสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)

นาย ปฐวี มณีวงศ์

เบอร์โทรติดต่อ 054019664 ต่อ 5351

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)

นาง ระวิวรรณ ภักดี

เบอร์โทรติดต่อ 054019664 ต่อ 3131

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา (ดนตรีไทย)

นาง ศรีนวย สำอางค์ศรี

เบอร์โทรติดต่อ 054019664 ต่อ 5231

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา (ดนตรีสากล)

นาย ธีรพันธ์ ปิงแก้ว

เบอร์โทรติดต่อ 054019664 ต่อ 7111