สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน เพ็งมา         

เบอร์โทรติดต่อ 054-019664 ต่อ3221