สุขศึกษาและพละศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา

นาย จีรศักดิ์ ถาน้อย